Визия, мисия и приоритети

Визия

Щастливи деца, мотивирани, творчески и уверени в себе си, с позитивна самооценка, толерантни към етносоциалните и физически различия, конструктивно взаимодействащи с околните и готови за успешно реализиране в живота.
 

Мисия

Да поставим основите в личностното развитие на подрастващите като бъдещи граждани на Европа, съчетавайки добрите традиции и необходимостта от модернизация на образованието – в съответствие с идеите и плановете, определени от Закона за предучилищно и училищно образование.
 

Приоритети

Включване на семейството, в процеса на обучение и възпитание на децата и изграждане на позитивна среда за развитие.
 

Изисквания

С ежедневния всеотдаен труд на всички, докосващи се до децата – родители, учители, пом.възпитатели – да се допринесе за реализирането на не една детска мечта.